Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı

Başkan: Şule ÜRKER

Tel: 0312 705 50 35

Fax: 0312 705 50 79

Destek Hizmetleri ve Mali İşler Birimi,

İnsan Kaynakları Birimi,

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi,

İnşaat ve Emlak Birimi.

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Genel Müdürlük arşivi ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek, belgeleri sınıflandırma, saklama, kullanıma sunma, ayıklama ve imha etme gibi işleri usulüne uygun olarak gerçekleştirmek ve Bakanlık Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bildirmek.
 2. Genel Müdürlüğe gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Genel Müdürlük Makamına sunulmasını sağlamak.
 3. Genel Müdürlük birimlerinden çıkan yazı ve belgelerin özelliğine göre posta ya da kurye ile dağıtımını sağlamak.
 4. Kontrollü ve gizli evrakların yerlerine ulaştırılmasını usulüne uygun olarak sağlamak.
 5. Genel Müdürlük hizmet binalarının ve eklentilerinin çevre düzenlemesi, asansör bakımı, her türlü su, temizlik, aydınlatma, ısıtma, boya-badana, yemek ve benzeri işler ile telefon santrali ve iletişim hizmetleri ile sigorta (yangın, nakliye, kaza ve benzeri) işlerine ilişkin ihtiyaçları belirlemek, Bakanlık Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirerek giderilmesini sağlamak.
 6. Genel Müdürlük hizmet binalarının temizlik, güvenlik, danışma, araç kiralama vb. işlerinin hizmet alımları konusundaki şartnamelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 7. Ödeme emirlerini Genel Müdürlüğün ilgili birimlerinin istek ve ihtiyaçlarına göre düzenlemek.
 8. Genel Müdürlük personelinin sözleşme, maaş, ek ders ücreti, görev yolluğu, kişi borçları ve benzeri ödemeleri ile sendika üyeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 9. İhalesi Genel Müdürlükçe yapılan yapım ve onarım işleriyle ilgili hazırlanan hakedişlerin tahakkuk işlemlerini yapmak.
 10. Genel Müdürlüğün hizmet birimlerinden gelen mal ve hizmet ihtiyacı isteklerini değerlendirmek ve karşılanmasına ilişkin işlemleri yapmak.
 11. Genel Müdürlük bütçesinde yer alan hizmet araçlarının alım işlerini yapmak.
 12. Genel Müdürlüğün sivil savunma ve güvenlik hizmetlerini yürütmek.
 13. Birimlerin resmî mühür  işlemlerini takip etmek.
 14. Sosyal işler ve sosyal tesislerle ilgili hizmetleri yürütmek.
 15. Genel Müdürlükte görev yapan personelin sosyal yardımlarla ilgili hizmetlerini yürütmek.
 16. Genel bütçe ve dış kaynaklı demirbaş,  mal ve hizmetlerin alımını gerçekleştirmek; bunlarla ilgili tahakkuk belgelerini hazırlamak, düzenli tutmak, bu alandaki iş ve işlemleri yürütmek.
 17. Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan demirbaş,  mal ve hizmet alımıyla ilgili yıllık çalışma planı yapmak ve yapılan alımların istatistiğini tutmak.
 18. İnsan kaynaklarını Bakanlığın vizyon ve misyonuna uygun bir şekilde geliştirmek için; Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı ve Genel Müdürlüğün Araştırma-Geliştirme ve Proje Daire Başkanlığı ile iş birliği yaparak araştırma geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak.
 19. Genel Müdürlük birimlerinde çalışan personelin iş ve işlemlerinin tek elden yürütülmesini sağlamak, personelin, izin, sağlık raporu, istifa, emeklilik gibi özlük işlemleri, göreve ilişkin seyahat ve benzeri işlemleri yürütmek.
 20. Genel Müdürlük personelinin disiplin, ödül ve ceza hukuku ile ilgili iş ve işlemlerini takip etmek,  gizlilik ilkesine uygun olarak gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak.
 21. İhtiyaçlar ve kurumsal gelişimi göz önünde tutarak teşkilat yapısını Genel Müdür ve üst yönetim ile birlikte oluşturmak, yeni insan kaynağı pozisyonlarını belirlemek, Genel Müdürlüğün personel bilgisi istatistiklerini tutmak, kadro talebine esas gerekçe ve raporları hazırlamak.
 22. Vekâleten görevlendirme işlemlerini koordine ve takip etmek.
 23. Personel devam kontrol sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, personel takibini yapmak.
 24. Sözleşmeli personel iş ve işlemlerini yürütmek.
 25. Genel Müdürlüğün çalışan memnuniyeti ve personelin performans ve motivasyonunun arttırılması amacıyla önerilerde bulunmak, gerekli çalışmaları yapmak.
 26. Personelin hizmet içi eğitimi ihtiyacını belirleyerek, Bakanlığın ilgili birimi ile iş birliği içinde eğitimlerin yapılmasını sağlamak, personelin sürekli gelişimini sağlayacak eğitim hedefleri belirlemek, eğitim sonuçlarını değerlendirerek birimlere duyurmak, personelin oryantasyon eğitimlerini etkili olarak uygulatmak ve takip etmek.
 27. Bakanlık yıllık hizmet içi eğitim planında yer alması gerekli görülen kurs ve seminerlerle ilgili teklifleri, ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak ve Bakanlığın ilgili birimine göndermek, bu faaliyetlerin zamanında amacına uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 28. Genel Müdürlük bünyesinde görevli personelin, iş başında eğitilmesine, yetiştirilmesine, verimliliklerinin yükseltilmesine yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve yürütmek.
 29. Genel Müdürlüğün basın vehalkla ilişkilerle ilgili hizmetlerini yürütmek.
 30. Genel Müdürlüğün, çeşitli kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini artırarak hizmetlerinin tanınması, desteklenmesi ve benimsenmesini sağlamak.
 31. Genel Müdürlük adına dış paydaşların taleplerini almak, değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
 32. Resmî kurumlarla ve dış paydaşlarla yapılacak her türlü toplantı ve görüşmeleri yürütmek, koordine etmek.
 33. Genel Müdürlük birimleri arasında iletişim hizmetlerini koordine etmek, ortak yapılacak iş ve işlemleri takip etmek.
 34. Genel Müdürlüğün amaç ve etkinliklerini her türlü yazılı ve görsel araçlarla yurtiçinde ve yurtdışında kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.
 35. Yürütülen faaliyetleri inceleyerek Genel Müdürlük Makamınca uygun görülenlerin kamuoyuyla paylaşılması işlemlerini yönetmek.
 36. Kurumsal iletişimin kurumsal kimlikle yapıldığını kontrol etmek ve gerekli düzeltici faaliyetleri yaptırmak.
 37. Genel Müdürlüğün tanıtımı amacıyla çeşitli materyaller, yazılı metinler, hazırlamak / hazırlatmak ve gerekli iletişimleri kurarak iletmek / dağıtımını sağlamak.
 38. Genel Müdürlüğün hizmet alanıyla ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haber, yorum ve eleştirileri izlemek ve ilgili birimleri bilgilendirmek.
 39. Genel Müdürlük hizmetleri ve personelin yurttaşlarla ilişkileri hakkında kişisel olarak yapılan yazılı ve sözlü istek ve şikâyetlerini kabul etmek, ilgili birimlere iletmek ve takibini yapmak.
 40. Genel Müdürlük hizmetleri ve personeline yönelik duyurular yapmak, bülten, dergi çıkarmak, panoları düzenlemek.
 41. Genel Müdürlük ve bağlı kuruluşlara yapılacak ziyaret taleplerini değerlendirmek.
 42. Genel Müdürlük ve bağlı kuruluşlar ile hizmet verilen gruplar ve personel ile yapılacak röportaj, kamera, fotoğraf çekimi, programlara katılma vb. konularda yapılan talepleri değerlendirerek, gerekli onay işlemlerini yürütmek.
 43. Genel Müdürlüğün törenlerle ilgili işlerini yürütmek.
 44. Genel Müdürlüğün toplantı mekânları ile ilgili organizasyonları yapmak.
 45. İnşaat, emlak, yapım, iletişim ve haberleşme işleri ile ilgili altyapı hizmetlerini yürütmek.
 46. Genel Müdürlüğün yatırım programına alınmasında gerekli gördüğü yapılara ilişkin önerileri Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına iletmek.
 47. Genel Müdürlüğün hizmetlerine yönelik kamulaştırılması uygun görülen taşınmazlarla ilgili işlemleri yönetmek.
 48. Genel Müdürlük hizmetleri ile ilgili olarak geliştirilen yeni hizmet binaları projelerinin yapımını takip etmek.
 49. İhtiyaç duyulan; mevcut hizmet binalarının stratejik plana ve hizmet alıcıların memnuniyetlerini sağlamaya uygun olarak düzenlenmesi için gerekli revize planları ve yeni yapılacak hizmet binalarının planları ile ilgili olarak gerekli olan etüt ve projeleri, ilgili daire başkanlıkları ile koordineli olarak yapmak, yaptırmak.
 50. Diğer kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarınca veya kişilerce hazırlanan hizmet binalarına ait projeleri incelemek, ihtiyaç programı ve fonksiyonları yönünden uygunluğunu sağlamak.
 51. Yıllık yatırım programının hazırlanması ve yürütülmesi sürecinde; etüt proje ve inşaat işlerinde teknik açıdan rehberlik etmek ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak.
 52. Genel Müdürlük hizmetleri ile ilgili yatırım programında yer alan projelerin fiziki ve nakdi gerçekleşme durumlarını takip etmek, gayrimenkul karşılığı yaptırılan inşaatlarla ilgili incelemelerde bulunmak.
 53. Genel Müdürlük bina ve tesislerinden ihalesi Genel Müdürlükçe yapılan yapım ve onarım işlerinin kontrollük hizmetlerini sağlamak, yüklenici firmaların hak edişlerini tanzim etmek, geçici ve kesin kabulüne ait çalışmaları yapmak, yapım ya da onarım işinin bitirilmesini müteakip ilgili birimlere teslim etmek.
 54. Genel Müdürlüğe ait yapım ve onarım işlerini yürüten il özel idarelerinden gelen teknik eleman taleplerini imkanlar dahilinde karşılamak.
 55. Genel Müdürlüğe bağış, tahsis ya da gayrimenkul takası olarak alınması düşünülen binalara ilişkin gelen teknik inceleme taleplerini karşılamak.
 56. Genel Müdürlüğün hizmetleri ile ilgili taşınmaz malların envanter kayıtlarını tutmak.
 57. İhtiyaç duyulan bina ve arsaların, Genel Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından tahsis, irtifak hakkı tesisi vb. yoluyla taşınmaz teminine yönelik çalışmalar yapmak, varsa imar sorunlarının (ifraz, tevhit veya yola terk) çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.
 58. Genel Müdürlüğe tahsisli olan ya da kullanımında bulunan taşınmazlar ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydını ilgili mevzuatında belirlenen esaslara göre tutmak ve icmal cetvellerini hazırlanmasında konsolide birimi ile koordine sağlamak.