Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı

KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI


Başkan: Dr. Olgun GÜNDÜZ

Telefon: 0312-705 50 64

Fax: 0312-705 50 22

e-posta: koruveonle@aile.gov.tr


Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı şu birimlerden oluşmaktadır;

1-Koruyucu Hizmetler Birimi;

2-Önleyici Hizmetler Birimi;

3-Risk Alanları Belirleme ve Önleme Birimi;

4-Özel Kuruluşlar Birimi;

 

Başkanlığımız görev alanına giren konularda yapmış olduğu çalışmalar şunlardır:

 

a) Aile ve çocuk arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla gerekli müdahale yöntemlerini geliştirmek,

b) Çocuklara ve ailelerine yönelik danışmanlık hizmetinin esas ve standartlarını belirlemek, bu hizmetin verileceği sistemi oluşturmak ve geliştirmek,

c) Çocuk alanında bireylere, ailelere ve topluma yönelik olarak yapılacak danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile anne ve babaların çocuk bakımı ve eğitimi konusunda eğitilmesi ve desteklemesine yönelik hizmetleri düzenlemek,

ç) Çocuklara yönelik koruyucu, önleyici planların hazırlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,

d) Risk altındaki ailelerin ve çocukların genel özelliklerinin belirlenmesi ve risk oluşmadan çocukların aile ortamında desteklenmesine yönelik erken tanı ve uyarı sistemini kurmak, geliştirmek ve uygulamak,  acil müdahale ekiplerinin oluşturulması ve hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek,

e) Risk altındaki aile ve çocukların erken dönemde tespit edilebileceği ve önlemlerin alınmasına yönelik mekanizmaları ilgili kamu kurum kuruluşları ile işbirliği içersinde oluşturmak,

f) Kısa süreli aile yanından uzaklaşması gereken çocuklar ile bu çocukların ailelerine yönelik çalışmaları düzenlemek,

g) Çocukları her türlü zararlı alışkanlıkların tehlikeleri hakkında bilinçlendirici çalışmaları planlamak ve uygulanmasını sağlamak,

ğ) Çocukların duygusal, cinsel ve ekonomik istismarını önlemek, şiddete karşı korunmasını sağlamak amacıyla yapılacak hizmetlerin düzenlenmesi, geliştirilmesi, etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması ile ilgili planlamaları yapmak, çalışmaları yürütmek,

h) Özel hukuk gerçek veya tüzel kişiler ile diğer kamu kurumlarınca çocuklara yönelik olarak açılacak sosyal hizmet kuruluşlarının açılması, kapatılması, kapasitelerinin, hizmet standardının belirlenmesi, ücret ve denetimleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

ı) Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişiler tarafından çocuklara sunulan çocuk kulüpleri, çocuk ve gençlik merkezleri ve benzeri hizmet birimlerine yönelik işbirliği ve rehberlik yapmak,

i) özel sosyal hizmet kuruluşlarının mevzuatının geliştirilmesi, uygulanması, kuruluşlardan gelen görüş taleplerinin değerlendirilerek çözümlenmesini sağlamak,

j) Çocuklara yönelik özel sosyal hizmet kuruluşlarında verilen hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi, etkinlik ve verimlilik derecesinin arttırılması amacıyla mevzuat, plan ve programlar hazırlamak,

k) Çocuklara yönelik özel sosyal hizmet kuruluşlarına ihtiyaç duyulan konularda,  rehberlik etmek, ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmaları yürütmek, denetimlerde bulunulmasını sağlamak,

l) Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuklara yönelik sosyal hizmet kuruluşlarının yaygınlaştırılarak açılmaları konularında yönlendirici ve yol gösterici olmak, söz konusu kuruluşlara rehberlik etmek,

m) Özel ve diğer kamu kuruluşları, paydaş kurum ve kuruluş temsilcilerine verilecek dış eğitimleri belirlemek, eğitim içeriklerini oluşturmak.

n) 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununda belirlenen tedbirlerin yürütülmesine ilişkin sekretarya işlemlerini yapmak ve hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak.