Aile ve Çocuk Dostu Dizilere Teşvik

8 Mayıs 2018Paylaş
a-A+

Bakanlığımız ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında yapılan çalışma sonucu hazırlanan Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlığımız ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yürütülen çalışma sonucu belirlenen ilkelerle; çocuk ve aile dostu yapım ve dizilerin teşvik edilerek çocuk ve ailelerin zararlı yapımlardan korunması amaçlanıyor. Belirlenen ilkeler çerçevesinde çocukların korunması, ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.
 
Başvuru ve Değerlendirme Süreci
Yapılan düzenleme ile Teşvik ödülü almak isteyen aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri yayınlayan medya hizmet sağlayıcıları Temmuz ayı içerisinde Üst Kurulca yapılacak duyuruyu takiben başvuruda bulunabilecek.

Üst Kurula gelen başvurular Üst Kurulca belirlenecek beş ve Bakanlığımızca belirlenecek beş kişi olmak üzere toplam on kişiden oluşan alt komisyona havale edilecek. Başvurular, Yönetmelikte belirlenen değerlendirme kriterleri çerçevesinde Alt Komisyon tarafından değerlendirilen adaylar Seçici Kurula gönderilecek.  Seçici Kurul, Üst Kuruldan en az iki ve Bakanlıktan en az iki üst düzey yönetici olmak üzere akademisyen, medya profesyoneli, bilim ve sanat alanında uzman olmak üzere 8 kişiden oluşacak.
 
Seçim Süreci
Seçici Kurulca aile ve çocuk dostu olduğu belirlenen yapım ve dizileri yayınlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara teşvik ödülü, bu yapım ve dizilere ise Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi unvanı verilecek. Teşvik ödülleri, Üst Kurulca bir önceki yılda uygulanan idari para cezalarının parasal tutarı toplamının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, Üst Kurul bütçesine konulan ödenekten karşılanacak. Ödüller, Üst Kurul ve Bakanlıkça uygun görülecek yer, zaman ve usulde sahiplerine verilecek.
 
Aile Ve Çocuk Dostu Yapım Ve Dizileri Değerlendirme İlkeleri
Bakanlığımız ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yürütülen çalışmada; çocuk ve aile dostu yapım ve dizilere ilişkin kriterler şu şekilde belirlendi:

•  Aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesinin hedeflenmesi.
•  Milli, manevi ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması.
•  Her türlü bağımlılık ile mücadelenin teşvik edilmesi ve bu konuda farkındalığın arttırılması.
•  Çocukların ve gençlerin sosyal, duygusal, zihinsel ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi.
•  Çocuklara eleştirel düşünme ve karar alma becerilerinin kazandırılması,
•  Kadının saygınlığını, değerini ve haklarını ön plana çıkaran unsurlara yer verilmesi.
• Engelli ve yaşlılara yönelik farkındalık oluşturulması, toplumsal hayata katılarak aktif bir yaşam sürmelerinin desteklenmesi ve farklılıklarına saygı gösterilmesinin önemine vurgu yapılması.
• İnternet, cep telefonu, sosyal medya, dijital oyunlar gibi medya araçları ve uygulamalarının aile içi iletişim üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılması.
• Aile bireylerinin birlikte nitelikli zaman geçirmesine ilişkin örnekler sunulması,
• Türkçenin doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılması.