Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

EĞİTİM VE TOPLUMSAL DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

Başkan: Emin ERASLAN

Telefon: 0312-705 50 44

Fax: 0312-705 50 21

e-posta: egitimtdh@aile.gov.tr

 Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı şu birimlerden oluşmaktadır;

1-      Çocukların Hayata Hazırlanması ve Eğitimi Birimi;

2-      Toplum İçinde İzleme ve İşe Yerleştirme Birimi

3-      Bakım Sonrası Rehberlik Hizmetleri Birimi

4-      Gönüllü ve Toplumsal Bilinç Artırıcı Hizmetler Birimi

Başkanlığımız görev alanına giren konularda yapmış olduğu çalışmalar şunlardır:

Çocukların Hayata Hazırlanması ve Eğitimine İlişkin Yürütülen İşlemler:

Sosyal Hizmet kuruluşlarında bakım ve korunma altında bulunan çocukların eğitim başta olmak üzere sportif, sanatsal ve kültürel başarılarının artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması ve gerekli programların hazırlanması.

Ortaöğretim ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanacak çocukların başarı durumlarını artırmak amacıyla özel kurs hizmetlerinden yararlandırmak için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğine ilişkin tedbirler almak.

Çocukların psiko-sosyal açından desteklenmesi konusunda gerek kurum içi gerekse ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin tedbirler almak.

Eğitim etkinliklere ilgili programlara ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek ve uygulanmasını sağlamak.

Toplum İçinde İzleme ve İşe Yerleştirilmeye İlişkin Yürütülen İşlemler:

İstihdam hakkı uygulaması 1988 tarihinden bu yana sürdürülmektedir. İstihdam hakkı ile haklarında korunma kararı alınan ve Bakanlığımızın sunmuş olduğu sosyal hizmet modellerinden reşit oluncaya kadar yararlanan çocuklarımızın, kurum bakımından ayrıldıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilerek sosyal güvenceye ve düzenli bir gelire sahip olarak yaşamlarını idame ettirme desteği sağlanmaktadır.

19.02.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı Kanunun 20 inci Maddesi ile istihdam hakkını düzenleyen 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci maddesinde düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile bir kişinin hak sahibi olabilmesi ve istihdam hakkından yararlanabilmesi için;

Hakkında alınmış olan korunma/bakım tedbiri kararının reşit oluncaya kadar devam etmesi,

Kendisinin de reşit oluncaya kadar kurum bakımı, koruyucu aile veya sosyal ekonomik destek hizmet modellerinin birisinden yararlanması,

Korunma ve bakım altında olduğu sürenin 2 yıldan az olmaması,

 şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

Bakanlığımız, her yılın son günü itibariyle hak sahibi olduğu tespit edilenlere ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığınca istenilen bilgileri,  takip eden yılın Ocak ayı içerisinde Başkanlığa bildirmektedir. Devlet Personel Başkanlığı tarafından; lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları KPSS sınav sonucuna göre memur unvanlı kadrolara, ilköğretim ve ilkokul mezunları ise kura usulüne göre yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarına merkezi yerleştirme usulüyle yerleştirilmektedir.

Bakım Sonrası Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Yürütülen İşlemler:

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci maddesinin amacı; gençlerimizin bir iş veya meslek sahibi edilerek, kendi kendilerine yeterli olabilmelerinin sağlanması ve kurumdan ayrıldıktan sonra sosyal güvencesi olan bir işe yerleştirilmeleri, yaşamlarını devam ettirecek geliri kazanmaları ve böylece topluma yararlı bireyler olmalarıdır.

Kurumdan reşit olarak ayrılan gençler, en son ayrıldığı kuruluş müdürlüğünce görevlendirilecek grup sorumlusu (sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, öğretmen, sosyolog) tarafından bir yıl süre ile izlenmekte ve topluma uyum sağlamada karşılaştığı güçlüklerin çözümünde rehberlik yapılmaktadır.

Korunma kararı kaldırılan çocukların il müdürlüklerince yapılan izleme ve değerlendirme sonuçları takip edilmekte, bakım sonrası izleme ve rehberlik konusunda il müdürlüklerinde oluşturulan komisyonca gençlerin müracaatları değerlendirilerek, rehberlik yapılmaktadır.

Kurumumuza bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altına alınan ve reşit olarak ayrılan gençlerden ihtiyaç sahibi olanlara Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğinin 6. Maddesinin (c) bendi gereğince “Koruma/tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle sosyal hizmet modellerinden ayrılan, bir iş ve meslek sahibi olamayan gençlere” ayni nakdi yardım yapılmaktadır.

 Sosyal hizmet modellerinden reşit olarak ayrılan gençlerden ihtiyaç duyan gençlerin, gidecek herhangi bir yeri olmaması durumunda, il müdürlüklerince durumları değerlendirilerek himaye veya misafir onayı alınarak kurumla ilişkileri devam etmektedir. Bu gençlerin, istihdam olup kendi kalacakları ikamet yerlerine geçmelerinde destek olunmaktadır.

 6518 sayılı yasa gereği işe yerleşen gençlerin, görev yerlerine ve işe uyumunda yeterli donanımı sağlamak, memur olmanın kazandırdığı hakları, görev ve sorumluluklarını, göreve başlayacağı kurumun idari yapısı ve kurumun protokol düzeni hakkında bilgilendirmek amacıyla Bakanlığımız tarafından İş Hayatına Uyum Seminer Programı hazırlanmıştır. İl Müdürlüklerince illerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında göreve başlayan kişilere 1 gün olarak uygulanmaktadır.

Gönüllü ve Toplumsal Bilinç Artırıcı Hizmetlere İlişkin Yürütülen İşlemler:

 633 Sayılı KHK’nin 8.Maddesi (ğ) bendi “Özel surette korunması gereken çocuklara yönelik hizmetler konusunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak, bu alandaki gönüllü girişimleri teşvik edici mekanizmaları geliştirmek ve uygulamak “ hükmüne amirdir.

Bu hizmetlerin, halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak işbirliği içinde bir bütünlük içinde yürütülmesi esastır.

Bakanlığımız, hizmetlerini katılımcı bir anlayışta en verimli bir düzeyde gerçekleştirmek için toplumun her kesiminin katkı ve işbirliği ile yürütmeyi hedef almaktadır.

Katkı ve katılımda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile uluslararası resmi ve özel kuruluşlar, Kurum’a ayni ve nakdi yardımda bulunabilirler, manevi katkı verebilirler. Taşınır ve taşınmaz malları ile bunların gelirlerini bağışlayabilirler.

Kuruluşlarımıza nakit bağışında bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler bu bağışlarını; 

T.C. Ziraat Bankası Ankara Samanpazarı Şubesi 321 5620-5001 No’lu hesaba yapabilirler.

Ayrıca,  belirli bir amaç için bağışta bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler "ŞARTLI BAĞIŞ" ta bulunabilirler ve bu bağış, belirlenen amaç için özel ödenek kaydedilerek ve sadece o amaç doğrultusunda kullanılır.