Araştırma-Geliştirme ve Proje Daire Başkanlığı

Araştırma-Geliştirme ve Proje Daire Başkanlığı

Başkan: Bayram İNCE

Tel: 0312 705 50 27

Fax: 0312 705 50 24

eposta: cocuk.arge@aile.gov.tr

Strateji ve Performans Geliştirme Birimi

Hukuk ve Mevzuat İşleri Birimi

Proje Geliştirme ve İzleme Birimi

Bilgi İşlem ve İstatistik Birimi

Dış İlişkiler Birimi

Araştırma-Geliştirme ve Proje Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Genel Müdürlüğün çalışmalarını Bakanlık vizyonuna, stratejik amaç ve hedeflerine uygunluk açısından takip etmek, gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri yürütmek.
 2. Genel Müdürlüğün vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedeflerini belirlemek, uygulamayı izlemek, bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını koordine etmek.
 3. Genel Müdürlüğün toplantı yönetim sistemini koordine etmek, haftalık ve aylık birim toplantılarını duyurmak, toplantı kararlarına dair uygulamaları takip etmek, raporlaştırma iş ve işlemlerini yürütmek.
 4. Genel Müdürlüğün haftalık, aylık, altı aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve yayıma hazırlanmasını sağlamak.
 5. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, hükümet programı ve yıllık program çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarına uygun olarak hedef belirleme çalışmalarını yürütmek, Genel Müdürlüğün kısa, orta ve uzun vadeli bütçe planı ve yıllık bütçe çalışmalarını koordine etmek ve uygulamaları izlemek.
 6. Bakanlık stratejik plan hazırlık çalışmalarına katılmak ve stratejik yönetim süreci uygulamalarını yürütmek, takip etmek, sonuçları raporlamak ve sunmak.
 7. Orta vadeli program ve mali planla uyumlu olmak üzere, Maliye Bakanlığının bütçe çağrısını müteakip, Bakanlık stratejik planına ve performans esaslı bütçeleme sistemine uygun, bütçe imkanları da dikkate alınarak, belirlenen süre içerisinde; izleyen üç yıla ilişkin Genel Müdürlük bütçesi hazırlıklarını ve izleyen yılın Bakanlık performans programına esas olacak verileri, gerektiğinde e-bütçe ve yönetim bilişim sistemini kullanarak, merkez ve/veya taşra teşkilatları için hazırlanacak bütçe teklifleri/performans raporları üzerinden çalışmaların koordinesini yapmak ve konsolide etmek, Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına iletmek.
 8. Genel Müdürlüğün bütçe tavan rakamlarının belirlenmesine müteakip Genel Müdürlük hizmet alanına yönelik bütçe teklifi ve Bakanlık performans programına yönelik önerilerin revize edilerek yapılacak görüşmelerle ilgili koordinasyonu sağlamak ve bütçenin görüşülmesi ve savunulmasına ait gerekli bilgi ve dokümanları birimlerden temin ederek Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına iletmek,
 9. Her mali yılın başında Genel Müdürlük bütçesine ait ödeneklerin serbest bırakma işlemlerinin tamamlanmasını sağlamak.
 10. Mevzuatı uyarınca, bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ve Genel Müdürlük birimlerinin teklifleri doğrultusunda ayrıntılı harcama programını (AHP) oluşturup Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına iletmek.
 11. Bütçe yılı başında Genel Müdürlük Merkez ve/veya taşra harcama birimlerince kullanılacak olan kurum başlangıç ödeneklerinin belirlenmesi ile ayrıca serbest bırakılan oranlar dâhilinde ihtiyaçların karşılanması çalışmalarını koordine etmek ve gerektiğinde rehberlik hizmeti yapmak, yapılacak ihalelerle ilgili idari ve teknik şartnamelerin hazırlanması çalışmalarında bulunmak.
 12. Bütçe uygulamalarının izlenmesi neticesinde Genel Müdürlük Merkez ve/veya taşra birimlerinde ortaya çıkan ve harcama birimleri tarafından hesap detayı ve ayrıntılı gerekçesi bildirilen; revize, aktarma, ek ödenek, yeni tertip açılmasına yönelik talepleri Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına iletmek, ödenek gönderme ve tenkis belgelerini düzenlemek.
 13. Genel Müdürlüğün yatırım programı hazırlamasını koordine etmek, detay onaylarını almak, uygulama sonuçlarını izlemek dönemsel ve yıllık yatırım ödeneklerinin proje ve tertip düzeyinde yatırım değerlendirme raporlarını hazırlamak.
 14. Bakanlık performans programındaki Genel Müdürlük hizmet alanına yönelik; programda yer alan performans hedefleri, performans göstergeleri, sorumlu birimler ile faaliyetlerin ayrılan ve kullanılan kaynaklar bazında izlenmesi, performans sonuçlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi işlemlerini yapmak ve sonuçlarını Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına iletmek.
 15. Genel Müdürlüğün bütçe uygulama sonuçlarına göre uygulamada karşılaşılan sorunları önleyici ve bütçenin etkin kullanımını artırıcı tedbirler üzerine çalışmalar yapmak.
 16. Performans esaslı bütçeleme ve performans programı ile e-bütçe konularında gerektiğinde tüm personele eğitimler vermek, verdirmek.
 17. Belirlenen stratejilere göre eylem planları hazırlamak, ilgili birimlerle iş birliği içinde uygulanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
 18. Bakanlığın politikaları doğrultusunda çocukların korunma bakım ve eğitimlerine ilişkin yönetimde yeni teknolojilerin kullanılmasına yönelik ilgili birimlerle iş birliği içinde kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlemek.
 19. Genel Müdürlük birimleri, Bakanlık birimleri ya da ilgili kurum veya kuruluşlar arası projelere dayalı koordinasyonu sağlamak, gündemli toplantıları planlamak, bu toplantılara ilişkin gündem oluşturmak ve benzeri sekreterya hizmetlerini yürütmek.
 20. Ülke sosyal risk haritasına göre Bakanlıkça çocuklara yönelik olarak belirlenen sosyal hizmet politikasını paydaş kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.
 21. Genel Müdürlükçe imzalanacak protokol ve işbirliği sözleşmelerinin hazırlık çalışmalarını yürütmek, kayıtlarını tutmak, ilgili dairelerle koordinasyonunu sağlamak.
 22. Bakım koruma ve geliştirme hizmetlerinin kalitesini yükseltmek için kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda uygulayacağı uygulama rehberi dokümanları hazırlamak ve kullanımını kalite yönetim sistemi üzerinden sağlamak.
 23. Genel Müdürlükçe yürütülen, kalite yönetim sistemi ile ilgili çalışmaları koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.
 24. Genel Müdürlüğün kalite yönetim sistemi ile ilgili dokümanlarını hazırlanmasını koordine etmek ve sistemle ilgili eğitim plan ve programlarını hazırlamak ve uygulamak.
 25. Genel Müdürlük iç kontrol sisteminde kontrol noktaları oluşturup ölçümler yaparak, işleyişe  ilişkin riskleri  belirlemek, birimlerle koordinasyon içinde çalışarak risk azaltma çalışmalarını takip etmek.
 26. Bakanlığın Genel Müdürlüğün görev alanları ile ilgili iç denetim rapor sonuçlarını izlemek, ilgili birimlere iletmek, birimler arasında koordinasyonu sağlamak.
 27. Genel Müdürlük adına düzenlenen taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ile malî karar ve işlemleri kontrol etmek.
 28. Genel Müdürlük  bütçesine yönelik ön malî kontrol işlemlerini yürütmek.
 29. Genel Müdürlük hizmet alanına yönelik çeşitli mali konularda, taşra teşkilatından gelen görüş talep yazılarının takibini yapmak, cevaplandırılmasını sağlamak, mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkilisine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 30. Genel Müdürlük kalite yönetim sisteminin etkinliğini sağlamak, iç tetkik, kalite yönetim sistemi ve genel teftiş rapor sonuçlarını değerlendirmek, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak.
 31. Harcama ve gelire ilişkin mali işlemlerde değişen mevzuatı takip etmek ve duyurmak.
 32. Dış denetim raporları (Sayıştay ve Muhasebat v.s gibi) ile teftiş raporlarındaki kişi borcu veya tazminine ilişkin hususları ilgililerine tebliğ etmek ve raporların sonuçlarını takip etmek.
 33. Genel Müdürlük faaliyet raporunun hazırlanmasında daire başkanlıkları ve diğer birimlere rehberlik etmek, Bakanlık idare faaliyet raporunun hazırlanmasına katkıda bulunmak.
 34. Yeni açılan kuruluş ve birimlere birim mali kodlarının verilmesi ve bildirilmesine ilişkin işlemleri takip etmek.
 35. Genel Müdürlüğün taşınır mal iş ve işlemlerini ilgili mevzuatı doğrultusunda yürütmek ve Bakanlığın Konsolide birimine bildirmek.
 36. Genel Müdürlükteki tüm birimlerin modüler olarak yaptıkları işlerin elektronik ortamda kayıtlarını tutmak, her adımda izlemek ve performans başarı raporlarını analitik olarak Genel Müdürlük Makamına sunmak.
 37. Genel Müdürlüğün görevi ile ilgili her türlü anket ve istatistiki bilgi formlarını tasarlamak, geliştirmek, uygulamak ve raporlamak.
 38. Genel Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili sunum hazırlığı için güncel bilgi vermek.
 39. Genel Müdürlüğün uygulamalarına yönelik mevzuatı takip etmek ve geliştirmek, diğer kurumlarca gönderilen mevzuat taslakları ile ilgili Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak.
 40. Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını sağlamak amacıyla gerekli hukuksal önerileri hazırlamak ve sunmak.
 41. Genel Müdürlüğün, Bakanlık birimleri ile resmî ve özel diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı anlaşma, sözleşme, idari şartname ve protokolleri incelemek, görüş bildirmek.
 42. Çocuk hizmetlerinin  yürütülmesinde yeni teknolojilerin kullanılmasına, e-dönüşüm ve e-imza çalışmalarına ve benzeri alanlara yönelik projeler geliştirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülen ulusal ve uluslararası projelere katılmak, yürütmek ve koordine etmek.
 43. Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan sistem ve network yapısını tasarlamak ve performansını artırıcı kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak, sistem ve network ile ilgili çıkabilecek sorunlarla ilgili gerekli önlemleri almak, istemci ve sunucuların yönetilmesini sağlamak.
 44. Bilgi güvenliği kapsamındaki yasal düzenlemeleri ve gelişmeleri takip etmek, ağ üzerindeki bilgi güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin ve sistemin yedeğinin alınmasını sağlamak. Genel Müdürlük bilgi güvenliği sisteminin sürdürülebilir kılınması çalışmalarını yapmak.
 45. Genel Müdürlük birimleri personeline, bilgisayar ve çevre birimlerinin kullanımı konusunda teknik destek vermek, çalışanlarına bilgi güvenliği bilincini kazandırmak, birimler tarafından belirlenmiş olan prosedürlerin uygulanmasını izlemek.
 46. Genel Müdürlük internet sayfası tasarımının yapılmasını ve güncellenmesini sağlamak.
 47. İnternet ve data hatlarının çalışmasını takip etmek, gerekli başvuruları yapmak ve çıkan sorunların giderilmesi için Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon sağlamak.
 48. Genel Müdürlüğün yazılım ihtiyaçlarını ilgili birimlerle iş birliği yaparak tespit etmek, gerektiğinde yazılımları yapmak, mevcut modül ve yazılımları güncellemek, eğitim vermek ve sorunları gidermek, dönüşüm ve benzeri çalışmalarda, diğer kurum ve kuruluşların yönetim bilgi sistemlerindeki gelişmelerini takip etmek ve bu gelişmelerin Bakanlık çalışmalarına entegre edilmesini sağlamak.
 49. Genel Müdürlük birimlerinde kullanılacak bilgisayar ve çevre birimlerine ait standartları oluşturmak, teknik şartname hazırlamak, güncellemek Bakanlığın internet sayfasında yayımlattırmak.
 50. Genel Müdürlük birimlerinde, kullanılan sunumcu bilgisayar, kişisel bilgisayar ve çevre birimleri ile programlara ilişkin arıza kayıtlarını tutmak, arızaları gidermek, bakım ve onarımlarını yapmak ve yaptırmak, güvenli ve kesintisiz işleyişini sağlamak, diğer birimlerle işbirliği yaparak yedek parça ihtiyaçlarını tespit etmek, temini yönünde çalışmalar yapmak.
 51. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleri, diğer kurumlar ve kuruluşların ihtiyacı olan eğitim ve öğretime yönelik televizyon ve radyo programları, elektronik ortam materyalleri ile basılı materyallerin planlama, tasarım ve yazım ile ilgili iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak.
 52. Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili Avrupa Birliği ve dış ilişkilere ilişkin ulusal ve uluslararası iş ve işlemleri diğer bakanlık birimleri ile koordineli olarak Bakanlık Makamınca verilecek yetki ve talimatlar doğrultusunda yürütmek ve koordine etmek.
 53. Avrupa Birliği ile ilgili çalışmaları (Türkiye İlerleme Raporu, Ulusal Plan, Sosyal İçerme Belgesi, İltica ve Göç Ulusal Eylem Planı, İnsan Ticareti, Müzakere fasılları vb.) yürütmek, bu çerçevede Genel Müdürlüğün Bakanlığın ilgili birimleri ile koordinasyonunu sağlamak.
 54. Genel Müdürlük personelinin çeşitli Avrupa Birliği ve diğer uluslar arası programlara katılımlarını sağlamak.
 55. Genel Müdürlüğü doğrudan ilgilendiren Avrupa Birliği kararları ve diğer uluslar arası mevzuat düzenlemelerine uyum sağlanması için gerekli çalışmaları koordine etmek.
 56. Avrupa Birliği çerçevesinde diğer birimlerce hazırlanan projelerde koordinasyon ve eğitim çalışmalarını yürütmek.
 57. Dış fonlar tarafından finanse edilen uluslararası çağrılarda müktesebat programlarına uygun olarak Genel Müdürlük aracılığı ile çocuklara yönelik sosyal hizmet projeleri için fon sağlamak üzere başvurular yapmak ve ilgili projelendirme çalışmalarının yerine getirilmesini sağlamak.
 58. Uluslararası kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde, Uluslararası Sosyal Hizmet Teşkilatı (ISS) ile işbirliğini yürütmek, düzenlenen eğitim seminerlerinde ve toplantılarda Türkiye’nin temsil edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 59. Uluslararası sosyal hizmetler bağlamında, çocuklara yönelik sosyal hizmet vaka çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek.
 60. Yurtdışındaki çocuklara yönelik sosyal hizmet sisteminin, uygulamalarının tanınması ve sürdürülen çalışmaların takip edilebilmesi için karşılıklı olarak bilgi/belge ve doküman değişiminde bulunmak ve elde edilen bilgi/belge ve dokümanları iyi uygulamaların yaygınlaştırılması için ilgili birimlere sunmak.
 61. Genel Müdürlük personelinin yurtdışı geçici görev ve izin işlemlerini yürütmek.
 62. Diğer kurum ve bakanlıklarca bilgi mahiyetinde iletilen dokümanların Genel Müdürlük görev alanına giren bölümlerinin tercüme edilerek ilgili birimlerin yararına sunmak.
 63. Diğer kurum ve bakanlıklara iletilmek üzere, uluslararası konularda Genel Müdürlük görüşü talep edildiğinde ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak.
 64. Genel Müdürlüğün yabancı dildeki (İngilizce) yazışmalarını yürütmek.
 65. Kurumumuzu ilgilendiren uluslararası sözleşmelere dayalı tüm işlemlerin ilgili dairelerce yerine getirilmesi hususları ile ilgili işlemlere takvim oluşturmak ve takip etmek.
 66. Yurt dışı geçici görev raporlarını takip etmek ve duyurmak.
 67. AB veya dış fonlar tarafından finanse edilen projelerde ilgili birimlerle koordinasyon görevini yürütmek, proje çağrılarını her ay Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlamak.
 68. Bağlı kuruluşların proje hazırlama konusunda gelişimini sağlamak üzere eğitim programlarını düzenlemek ve eğitimlere katılımı sağlamak, takip etmek.
 69. Sosyal ve hukuki konularda ülke sınırlarını aşan sorunların cevaplandırılmasında danışma işlemini yerine getirmek üzere ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.